برگزاری دوره های آموزشی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1375 و در حوزه های معاونت های مختلف بصورت پراکنده آغاز و تا سال 1381 با فعالیت 10 مرکز آموزشی ادامه یافت.

توسعه و رشد سریع از یک سو، و ضرورت برنامه ریزی، هماهنگی و تمرکز امور زیربنایی، از سوی دیگر ایجاب می نمود که تشکل خاصی مدیریت این بخش از فعالیت ها را تصدی نماید. لذا بمنظور تجمیع فعالیت های رسمی و پراکنده در حوزه فرهنگ و هنر، در سال 1379 با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر ایجاد و اساسنامه آن تصویب گردید. اساسنامه مزبور در سال 1391 بازنگری و اصلاحاتی در آن اعمال شد.

موسسه عملا فعالیت اجرائی خود را از اواخر سال 1391 آغازکرد که دراین مقطع زمانی 95 مرکز دولتی و غیر دولتی در سطح کشور با 76/000 نفر دانشجو دارای فعالیت بودند.