واحد 35/  تکمیل یک اثر نگارگری در کارگاه آموزشی
واحد 35/ تکمیل یک اثر نگارگری در کارگاه آموزشی
دانشجویان رشته نقاشی ایرانی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 35 تهران جهت معرفی و آشنایی رشته خود به سایر دانشجویان یک کارگاه آموزشی یک روزه را برگزار کردند.