اقدام دانشجویان فرهنگ و هنر برای پاکیزگی محیط زیست
اقدام دانشجویان فرهنگ و هنر برای پاکیزگی محیط زیست
دانشجویان مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران در یک حرکت نمادین نسبت به پاکسازی زباله های رها شده در دامن طبیعت اقدام کردند.