تجلیل از چهار استاد نمونه
تجلیل از چهار استاد نمونه
از چهار نفر از اساتید نمونه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر گیلان تجلیل شد.
انتصاب مجید رحمانی بعنوان معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر گیلان
انتصاب مجید رحمانی بعنوان معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر گیلان
مجید رحمانی بعنوان معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر گیلان منصوب گردید.